Hepimiz günlük hayatımızda internet aracılığı ile birçok işlem gerçekleştiririz. Bu işlemlerde, kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, sosyal ve kültürel bilgiler, sağlık verileri, adli veriler, banka hesap bilgileri, kamera görüntüleri, fotoğraf, ıp adresi bilgileri, konum bilgileri gibi kişisel verilerimizi kullanıyoruz. Kişisel bilgilerimizin en doğru şekilde korunması sağlayan;
kişisel verilerin korunması kanununda belirtilen;

Madde 6:

(1) kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

Maddeleri gereğince Mena Pazarlama olarak kişisel bilgilerinizin biri ile paylaşılmasının söz konusu olmadığını bilmenizi isteriz.